Σκοπός και Στόχοι

Το ΔΙΚΤΥΟ αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στις ομάδες-στόχου και ειδικότερα στις παρακάτω περιοχές:

 • Υλοποίηση ενεργειών παροχής συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ανέργους, ειδικές ομάδες ανέργων, εργαζόμενους αλλά και σε ιδιαίτερες ευπαθείς ομάδες όπως Μακροχρόνια άνεργοι, Άτομα με αναπηρία, Άνεργες Γυναίκες , Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, Γυναίκες θύματα κακοποίησης / θύματα trafficking, Άνεργοι / Άνεργες άνω των 45 ετών, Νέοι Άνεργοι, Άτομα που ανήκουν σε διαφορετικές φυλετικές και θρησκευτικές ομάδες (μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες), Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (π.χ. αθίγγανοι, ROM), Αιτούντες άσυλο, Αποφυλακισθέντες, Χρήστες/πρώην χρήστες ουσιών, Οροθετικοί, Άστεγοι, Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια, Ανήλικοι παραβάτες, κλπ.
 • Υλοποίηση ενεργειών κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ανάπτυξης.
 • Παροχή συστηματικής και οργανωμένης πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και άτομα με ειδικές ανάγκες που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.
 • Παροχή υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας.
 • Υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς / κοινωνικού χαρακτήρα σε τομείς όπως είναι: το Περιβάλλον, ο Πολιτισμός, η Κοινωνική ένταξη, οι Κοινωνικές /Υγειονομικές Υπηρεσίες, η Αντιμετώπιση της Φτώχειας, η Καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής κ.λ.π.
 • Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής, ψυχολογικής και ιατρικής / φαρμακευτικής μέριμνας με έμφαση στις ευπαθείς περιπτώσεις (Άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, υπερήλικες, ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύματα βασανιστηρίων, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λ.π) καθώς και σε άλλες ευπαθείς ομάδες όπως Ρομά, μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, κ.λ.π.
 • Υλοποίηση ενεργειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικότητας (λογιστικά, φορολογικά, marketing κ.α), Δικτύωσης Επιχειρήσεων, δημιουργίας αναπτυξιακών συμπράξεων, διοργάνωσης επιχειρηματικών αποστολών και εκθέσεων, προετοιμασίας και στήριξης Δομών Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, κ.α.
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (τυπική – άτυπη).
 • Ενέργειες διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας / Προώθηση των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας / Υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την εύρεση εργασίας.
 • Σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου και την ενδυνάμωση των ανέργων, των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των εργοδοτών, των στελεχών επιχειρήσεων κ.α.
 • Συντονισμός και διαχείριση εταιρικών σχημάτων (Αναπτυξιακών Συμπράξεων) που δημιουργούνται αποσκοπώντας στην κοινωνική ένταξη και την αντιμετώπιση της ανεργίας των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ευρωπαϊκών / διακρατικών προγραμμάτων.
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.