Επαγγελματική Συμβουλευτική &

Ψυχομετρικά Εργαλεία

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική είναι μια πολυδιάστατη προσπάθεια υποστήριξης των ανθρώπων στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που σχετίζονται με το σύνολο των επαγγελματικών τους επιλογών (Μαρία Μαλικιώση-Λοϊζου, 2002). Η επαγγελματική συμβουλευτική αποτελεί, ουσιαστικά μια μορφή παρέμβασης, που στοχεύει να ενισχύσει την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου ή να καταστήσει το άτομο ικανό να πάρει αποτελεσματικές επαγγελματικές αποφάσεις (R. Nathan, L. Hill, 2006).

Η εφαρμογή ψυχομετρικών μέσων, έχει έναν διττό στόχο: να συμβάλλει αφενός στην αξιολόγηση οριζόντιων ικανοτήτων & δεξιοτήτων του ερωτώμενου και αφετέρου στην αυτοεξερεύνησή του, διευκολύνοντας έτσι την επιτυχή σύζευξη (matching) του ατόμου με τις απαιτήσεις μιας θέσης εργασίας, γεγονός που οδηγεί πιο κοντά στην επαγγελματική επιτυχία. Η δε επιτυχής σύζευξη επαγγελματικών ενδιαφερόντων και επαγγελματικής ανταμοιβής οδηγεί σε επαγγελματική ικανοποίηση. Τέλος, ο συνδυασμός επαγγελματικής επιτυχίας και ικανοποίησης από την εργασία, οδηγεί στην αίσθηση της εργασιακής ασφάλειας (Savickas, 2008). Τα ψυχομετρικά μέσα, τα διαγνωστικά εργαλεία και οι τεχνικές ανάπτυξης του επαγγελματικού προφίλ, συνιστούν επομένως εφαρμογές για την επίτευξη επαγγελματικής ανάπτυξης, είτε αυτό μεταφράζεται σε βελτίωση της ποιότητας της δραστηριότητας που ήδη ασκεί ο χρήστης, είτε σε επιτυχή σύζευξη με την αγορά εργασίας, είτε σε επιλογή μιας ποιοτικής εκπαιδευτικής διαδρομής που οδηγεί σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης στο μέλλον (π.χ. μαθητεία, πρακτική άσκηση).

Υιοθετείται επομένως μια συμβουλευτική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία η επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου ακολουθεί μια πορεία εξελικτική, η οποία είναι δυναμική, με την έννοια ότι απορροφά δημιουργικά («μεταβολίζει») τις τριβές που δημιουργούνται από τις ασυνέχειες της σταδιοδρομίας. Ο χρήστης των υπηρεσιών, δεν αποτυπώνει απλώς μια στατική εικόνα του επαγγελματικού του εαυτού, ή του περιβάλλοντός του, με βάση την οποία θα αναζητήσει τις «κατάλληλες» ευκαιρίες. Αντίθετα, η συμβουλευτική σχέση, συνάπτεται σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον, που επιτρέπει στον χρήστη να διαμορφώσει ο ίδιος (σε συνεργασία με τον σύμβουλο/ μέντορα) το «σενάριο» της επαγγελματικής του πορείας, την ατομική του βιογραφία. Μέσα από την ατομική βιογραφία το άτομο οργανώνει γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και εμπειρία, στοιχεία τα οποία αφενός «μοιράζεται» με υποψήφιους συνεργάτες ή εργοδότες, αφετέρου διαχειρίζεται, με σκοπό τη διαρκή επικαιροποίηση, προσαρμογή ή/και τροποποποίηση μπροστά σε νέες προκλήσεις και αλλαγές.