15 Ιουνίου, 2017

Voucher Τουρισμού

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» το παρόν σύστημα που διατίθεται στον ιστότοπο του ΙΝΣΕΤΕ http://www.insete-mentoring.gr, αξιοποιείται για τις ανάγκες του Πακέτου Εργασίας 5 «Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελούμενων, διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, Επιστημονικός συντονισμός της Συμβουλευτικής».

Το πρώτο μέρος του εργαλείου περιλαμβάνει 90 ερωτήσεις και διερευνά επιμέρους πτυχές της ανθρώπινης προσωπικότητας, σε σχέση με τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και χόμπι του ατόμου. Καλείστε να επιλέξετε βαθμό ενδιαφέροντος, ή ικανότητας σε κάθε πρόταση που τίθεται προς αξιολόγηση.

Το δεύτερο μέρος του εργαλείου περιλαμβάνει 51 ερωτήσεις και διερευνά τις επικοινωνιακές & διαπροσωπικές δεξιότητές σας. Oι εν λόγω δεξιότητες σχετίζονται άμεσα με την απόδοση του εργαζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον και τις δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα σε αυτό.

Μετά τη συμπλήρωση και την υποβολή του τεστ, ο ωφελούμενος και ο σύμβουλος, έχουν από κοινού πρόσβαση στα αποτελέσματα, με βάση τα οποία αξιολογούν τις επιλογές εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης.