29 Μαρτίου, 2016

Εθνικά συγχρηματοδοτούμενα έργα ΤΟΠΣΑ

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤοπΣΑ», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» το ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2014 συμμετέχει με την ιδιότητα του εταίρου στα έργα που μπορείτε να δείτε.