29 Μαρτίου, 2016

Εθνικά συγχρηματοδοτούμενα έργα ΤΟΠΕΚΟ

Από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2014, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»  του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», το ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, συμμετέχοντας ως εταίρος σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις υλοποιεί σειρά έργων που μπορείτε να δείτε