29 Μαρτίου, 2016

Εθνικά συγχρηματοδοτούμενα έργα

Τα στελέχη που απαρτίζουν το Δίκτυο Απασχόλησης & Κοινωνικής Μέριμνας έχουν πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων υποστήριξης ευάλωτων και ευπαθών ομάδων μέσω της εμπλοκής τους στις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

Φορέας Χρηματ/σηςΤίτλος ΈργουΣυνοπτική Περιγραφή
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Κ.Π. EQUAL (Β΄ΚΥΚΛΟΣ)
Ενσωμάτωση Μηχανισμών Και Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) – Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Πακέτων και Αναγνώριση της Αποκτηθείσας Γνώσης στους Τομείς των Εφαρμογών της Πληροφορικής και των Τεχνικών Επαγγελμάτων (Μέτρο 3.1)
Σκοπός του έργου ήταν η προώθηση της κουλτούρας της ποιότητας σε επιλεγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσα από την ανάπτυξη πιστοποιημένων επαγγελματικών δεξιοτήτων και την αναγνώριση της αποκτηθείσας γνώσης, σε δύο τομείς αιχμής και ειδικότερα στα αντικείμενα της χρήσης των συστημάτων επιχειρησιακών πόρων και στα αντικείμενα των κατεργασιών υλικών – συγκολλήσεων για τις ανάγκες της βιομηχανίας, καθώς και η προώθηση της κουλτούρας της δια βίου κατάρτισης στις επιχειρήσεις αυτές,  για την μετατροπή τους σε «οργανισμούς μάθησης», με βάση τα καθιερωμένα πλέον πρότυπα σε επίπεδο Ε.Ε.

Υπηρεσίες στα ακόλουθα πεδία:

 • Συντονισμός και Διαχείριση του Έργου.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών πακέτων – υλικού για εργαζόμενους στις συγκολλήσεις σε τρία επίπεδα, σύμφωνα με την ανάλυση των δεξιοτήτων, με τη χρήση εφαρμογών e-learning.
 • Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πακέτων.
 • Ανάπτυξη και προώθηση της κουλτούρας πιστοποίησης της γνώσης και των δεξιοτήτων.
 • Ανάπτυξη μεθόδων και διαδικασιών αναγνώρισης της γνώσης.
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Κ.Π. EQUAL (Β΄ΚΥΚΛΟΣ)
Μέσα Με Ευαισθησία: Άρση των Στερεοτύπων και  του Επαγγελματικού Διαχωρισμού (Μέτρο 4.2)
Το Έργο αφορούσε την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη καινοτόμων παρεμβάσεων, στη δημιουργία και εφαρμογή εξειδικευμένων υποστηρικτικών εργαλείων στις επιχειρήσεις και στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται ή προτίθεται να απασχοληθεί στο χώρο των Μ.Μ.Ε., προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης του επαγγελματικού διαχωρισμού βάσει του φύλου, καθώς και στην αλλαγή στερεοτυπικών απεικονίσεων του γυναικείου φύλου στο περιεχόμενο της δημοσιογραφικής πρακτικής.
 • Μελέτη και σχεδιασμός Παρατηρητηρίου για την προώθηση της Ισότητας και την άρση των Στερεοτύπων
 • Ανάπτυξη εργαλείων επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • Δημιουργία Πρακτικού Οδηγού για δημοσιογράφους
 • Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού FORUM για την Προώθηση της Ισότητας και την Άρση των στερεοτύπων και του Επαγγελματικού διαχωρισμού στα ΜΜΕ
 • Πιλοτική Λειτουργία Παρατηρητηρίων Ισότητας στα 4 ΜΜΕ που συμμετείχαν στο έργο (συμμετοχή στην αξιολόγηση της λειτουργίας τους).
 • Διακρατικότητα
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Κ.Π. EQUAL (Α΄ΚΥΚΛΟΣ)
Μονοπάτια Απασχόλησης και Καριέρας, (Μέτρο 1.1.)
Γενικός Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός νέου, καινοτομικού και συστήματος Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Προώθησης στην αγορά εργασίας ανέργων, αξιοποιώντας υφιστάμενες δυνατότητες και υποδομές και συνδέοντας λειτουργικά τις υπηρεσίες Κατάρτισης με τις υπηρεσίες Προώθησης στην αγορά εργασίας, με τρόπο που εξασφαλίζει την απασχόληση ανέργων μειονεκτουσών και ευπαθών κοινωνικά ομάδων, σε ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος αφορούσε και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, μέσω του “Δικτύου Κέντρων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής Προώθησης στην Απασχόληση” (Κ.Ε.Σ.Π.Α.) που λειτούργησαν στις εγκαταστάσεις φορέων που συμμετείχαν στην Α.Σ.
 • Ανάπτυξη και λειτουργία δομής πληροφόρησης –  συμβουλευτικής και παροχής ολοκληρωμένων λύσεων υποστήριξης ίσων ευκαιριών σε εργαζόμενες γυναίκες  στον τουριστικό τομέα.
 • Κατάρτιση στελεχών & εργαζομένων γυναικών των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως μέντορες – σύμβουλοι ισότητας στον εργασιακό χώρο  (e-learning) – δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου (e-content).
 • Ανάπτυξη εργαλείων ατομικής επαγγελματικής συμβουλευτικής και υποστήριξης και εργαλείων management για την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών (coaching-mentoring-tutoring) στον κλάδο τουρισμού.
 • Κατάρτιση στελεχών & εργαζομένων γυναικών των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα στο αντικείμενο της διοίκησης (management) τουριστικών επιχειρήσεων (e-learning).
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Κ.Π. EQUAL (Α΄ΚΥΚΛΟΣ)
Ίσες Δυνατότητες, Ίσες Ευκαιρίες, (Μέτρο 4.2.)
Σκοπός του Σχεδίου ήταν η ανάπτυξη και λειτουργία δομής στήριξης (πανελλαδικού δικτύου δομών) της ισότητας των ευκαιριών στην εργασία με στόχο την μείωση του κάθετου επαγγελματικού διαχωρισμού σε ό,τι αφορά στην επαγγελματική εξέλιξη που υφίστανται οι γυναίκες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
Η δομή στήριξης μετά την ολοκλήρωση της συγκρότησης της προσέφερε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων Ίσων Ευκαιριών στην Απασχόληση.
Ομάδα Στόχος του Έργου ήταν οι εργαζόμενες γυναίκες σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τουριστικό Τομέα.
 • Ανάπτυξη και λειτουργία δομής πληροφόρησης –  συμβουλευτικής και παροχής ολοκληρωμένων λύσεων υποστήριξης ίσων ευκαιριών σε εργαζόμενες γυναίκες  στον τουριστικό τομέα.
 • Κατάρτιση στελεχών & εργαζομένων γυναικών των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως μέντορες – σύμβουλοι ισότητας στον εργασιακό χώρο  (e-learning) – δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου (e-content).
 • Ανάπτυξη εργαλείων ατομικής επαγγελματικής συμβουλευτικής και υποστήριξης και εργαλείων management για την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών (coaching-mentoring-tutoring) στον κλάδο τουρισμού.
 • Κατάρτιση στελεχών & εργαζομένων γυναικών των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα στο αντικείμενο της διοίκησης (management) τουριστικών επιχειρήσεων (e-learning).
ΕΕΤΑΑΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ – ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ΄ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των Οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία Εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές Απασχόλησης».
Το έργο περιελάμβανε την εξυπηρέτηση 125 ωφελουμένων στον Πειραιά και 27 ωφελουμένων στην Αργολίδα.
ΑΣΔΑ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006
υπ’ αρ. απόφαση 1207/18/02/2005
Αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών ήταν η υλοποίηση 12 συνεδριών συμβουλευτικής για 15 άτομα, 8 ατομικές συνεδρίες και 4  ομαδικές , με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης καθώς και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης για την περιοχή της Δυτικής Αθήνας .
Οι κατηγορίες  ατόμων που  ωφελήθηκαν  από την υλοποίηση του έργου ήταν:
α) Νέοι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών,
β) Μακροχρόνιοι άνεργοι 45-64 ετών
γ) Παλιννοστούντες
δ) Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών
Στη δράση Συμβουλευτικής εφαρμόστηκαν  επιμέρους ενέργειες επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως:

 • προσέγγιση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των ωφελουμένων ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία ένταξης
 • εξατομικευμένη προσέγγιση για τη διερεύνηση των αναγκών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των ωφελουμένων
 • ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • εξειδικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφιστάμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα, η διευκόλυνση της πρόσβασης σε Δημόσιες Υπηρεσίες
 • τεχνικές ανεύρεσης εργασίας και η εισαγωγή στο απαιτούμενο εργασιακό ύφος, η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, η προετοιμασία  συνέντευξης, η προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον.
 • η καλλιέργεια για ομαδική εργασία και επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο
 • υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας (βοήθεια στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία επιχειρήσεων)
 • παρακολούθηση των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, όσο και κατά τη διάρκεια ένταξή τους, στην αγορά εργασίας.

Υπηρεσίες στα ακόλουθα πεδία:

 • Διάγνωση – Ανάλυση των αναγκών των ωφελουμένων.
 • Σχεδιασμός των υπηρεσιών συμβουλευτικής.
 • Υλοποίηση της συμβουλευτικής υποστήριξης.
 • Ανάπτυξη κομβικών δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες  στη χρήση.
 • Παρακολούθηση των ωφελουμένων μετά το πέρας της Δράσης.
 • Παρουσίαση καλών πρακτικών και ενσωμάτωση σε νέες δράσεις.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΕΥΕ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΟλοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ Μειονεκτουσών Ομάδων (Φυλακισμένοι, Μακροχρόνια Άνεργοι άνω των 45 ετών, Οροθετικοί)
(υπ΄αρ. απόφαση 185665/20-09-2006)
Υλοποίηση σχεδίου Ολοκληρωμένης παρέμβασης συμβουλευτικής και κατάρτισης με στόχο:
α) τη λειτουργική χρήση της γλώσσας και των αριθμών, τη χρήση επαγγελματικής  ορολογίας, ώστε να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της δεύτερης φάσης  της επαγγελματικής κατάρτισηςκαι αφετέρου την ανάπτυξη αναγκαίων κοινωνικών δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας στην καθημερινή ζωή και την προετοιμασία των ωφελουμένων για την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία
β) την απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, μέσω των οποίων διευκολύνεται η ένταξη τους στην αγορά εργασίας, και
γ) την κοινωνική κι εργασιακή προετοιμασία, την άρση των διακρίσεων, μέσω της υποστήριξης και της ενδυνάμωσης του κάθε ατόμου αλλά και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των εργοδοτών.
Δράσεις στο πλαίσιο της παροχής ΣΥΥ:
α) παρεχόμενες υπηρεσίες σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, που στοχεύουν στην ενδυνάμωση του ατόμου, καθώς και στην προετοιμασία για την ένταξή του  στην αγορά εργασίας, επαγγελματική ενίσχυση των καταρτιζομένων και ανταπόκριση του αντικειμένου κατάρτισης στις συνθήκες της αγοράς εργασίας
β) δράσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των ωφελουμένων και του κοινωνικού συνόλου, στη δημοσιότητα, στην ανάπτυξη δικτύων,
γ) ενέργειες προώθησης στην απασχόληση  (υποστήριξη των ωφελουμένων για ένταξη στην αγορά εργασίας είτε με την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας επιχειρήσεων, είτε για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται με την υπαγωγή τους σε προγράμματα απασχόλησης που θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ και θα αφορούν είτε επιχορηγούμενες νέες θέσεις εργασίας, είτε αυτοαπασχόλησης, είτε ενθάρρυνση και ενίσχυση της συνεταιριστικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας).

Τα στελέχη του Δικτύου παρείχαν υπηρεσίες στα ακόλουθα πεδία:

 • Διάγνωση – Ανάλυση των αναγκών των ωφελουμένων.
 • Σχεδιασμός των υπηρεσιών συμβουλευτικής.
 • Υλοποίηση της συμβουλευτικής υποστήριξης.
 • Ανάπτυξη κομβικών δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες  στη χρήση.
 • Παρακολούθηση των ωφελουμένων μετά το πέρας της Δράσης.
 • Παρουσίαση καλών πρακτικών και ενσωμάτωση σε νέες δράσεις.
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ” – ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
(υπ΄αρ. απόφαση 32857/6-7-2006)
Αντικείμενο των υπηρεσιών ήταν η υλοποίηση 354 (270 ατομικών, 54 ομαδικών)   συνεδριών συμβουλευτικής σε 27 ανέργους.
Οι κατηγορίες  ατόμων που  ωφελήθηκαν από την υλοποίηση του έργου ήταν:

 • Νέοι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών,
 • Ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, (Μέλη Μονογονεϊκών Οικογενειών)
 • Άνεργοι 45-64 ετών
 • Παλιννοστούντες

Στη δράση Συμβουλευτικής εφαρμόστηκαν επιμέρους ενέργειες επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως:

 • προσέγγιση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των ωφελουμένων ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία ένταξης – Κατάρτιση ατομικού σχεδίου Δράσης
 • εξατομικευμένη προσέγγιση για τη διερεύνηση των αναγκών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των ωφελουμένων
 • ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • εξειδικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφιστάμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα, η διευκόλυνση της πρόσβασης σε Δημόσιες Υπηρεσίες
 • τεχνικές ανεύρεσης εργασίας και η εισαγωγή στο απαιτούμενο εργασιακό ύφος, η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, η προετοιμασία συνέντευξης, η προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον.

Τα στελέχη του Δικτύου παρείχαν υπηρεσίες στα ακόλουθα πεδία:

 • Διάγνωση – Ανάλυση των αναγκών των ωφελουμένων.
 • Σχεδιασμός των υπηρεσιών συμβουλευτικής.
 • Υλοποίηση της συμβουλευτικής υποστήριξης.
 • Ανάπτυξη κομβικών δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες  στη χρήση.
 • Παρακολούθηση των ωφελουμένων μετά το πέρας της Δράσης.
 • Παρουσίαση καλών πρακτικών και ενσωμάτωση σε νέες δράσεις.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006
«ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ –
«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΕΥΑΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ»

Τα στελέχη του Δικτύου παρείχαν υπηρεσίες στα ακόλουθα πεδία:

 • Διάγνωση – Ανάλυση των αναγκών των ωφελουμένων.
 • Σχεδιασμός των υπηρεσιών συμβουλευτικής.
 • Υλοποίηση της συμβουλευτικής υποστήριξης.
 • Ανάπτυξη κομβικών δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες  στη χρήση.
 • Παρακολούθηση των ωφελουμένων μετά το πέρας της Δράσης.
 • Παρουσίαση καλών πρακτικών και ενσωμάτωση σε νέες δράσεις.
 • Υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης.
 • Υλοποίηση ενεργειών Δικτύωσης.